Eksploatacja i konserwacja

Zakres zadań realizowanych z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych:

 1. Utrzymywanie cieków naturalnych wskazanych na podstawie rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną
 2. Utrzymywanie innych wód powierzchniowych zaliczonych w aktach wykonawczych do ustawy – Prawo wodne do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
 3. Opracowywanie programów i planów wieloletnich i rocznych w zakresie eksploatacji i konserwacji, utrzymania cieków i urządzeń wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej
 4. Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków retencji wody wynikających między innymi z programu małej retencji wody dokonywanie okresowych i rocznych przeglądów, analiza wyników stanu urządzeń melioracji podstawowych
 5. Ochrona przed powodzią i suszą w stosunku do utrzymywanych urządzeń i obszarów
 6. Doprowadzenie do elektronicznej formy prowadzenia ewidencji urządzeń melioracyjnych – wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych dla potrzeb rolnictwa – urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz zmeliorowanych gruntów
 7. Określenie potrzeb finansowych na eksploatację i utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych
 8. Nadzór i kontrola nad eksploatacją, konserwacją i utrzymaniem cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w zakresie
  1. Wyboru wykonawców robót w trybie obowiązujących przepisów, przygotowania umów o wykonanie robót
  2. Kontroli realizacji i odbioru robót
  3. Nadzorowania robót remontowych w zakresie zgodności z Prawem budowlanym
  4. Prawidłowej współpracy z dostawcami energii, wody, organami nadzorującymi urządzenia techniczne
 9. Kontrola pod względem rzeczowym, finansowym i merytorycznym dokumentów rozliczeniowych odebranych robót
 10. Doprowadzenie do elektronicznej formy prowadzenia ewidencji urządzeń melioracyjnych (GIS)
 11. Nadzór nad prowadzoną przez oddziały terenowe ewidencją (GIS)
  1. Wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych dla potrzeb rolnictwa
  2. Urządzeń melioracji wodnych (szczegółowych i podstawowych)
  3. Zmeliorowanych gruntów
 12. Kontrola przygotowania materiałów, sprzętu, służb i obiektów na wypadek wystąpienia zagrożeń i powodzi
 13. Udział w akcjach przeciwpowodziowych
 14. Ocena szkód i opracowywanie planów usuwania skutków powodzi
 15. Podejmowanie działań w zakresie obrony przed powodzią w czasie poprzedzającym wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
 16. Prowadzenie dyżurnej służby dyspozycyjno–informacyjnej w zakresie ochrony przed powodzią
 17. Prowadzenie bieżącego monitoringu meteorologicznego i zbieranie informacji istotnych z wyspecjalizowanych instytucji (IMGW, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich, itp.)
 18. Nadzór nad prowadzeniem i utrzymaniem magazynów przeciwpowodziowych
 19. Analizowanie stanów magazynowych, wnioskowanie o ich uzupełnienie, prowadzenie zakupów, gospodarowanie środkami na ten cel
 20. Opracowywanie raportów o przyczynach i skutkach klęsk żywiołowych
 21. Opracowywanie zestawień szkód w rzekach i urządzeniach Skarbu Państwa – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, powstałych na skutek klęsk żywiołowych
 22. Współpraca z komisjami ds. szacowania szkód powołanych w ZZMiUW po wystąpieniu stanu klęski żywiołowej
 23. Przygotowanie wystąpienia do MSWiA o środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 24. Udział w przeglądach stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych
 25. Udział w postępowaniach dotyczących rozpatrywania skarg i wniosków o odszkodowania powstałe na skutek klęsk żywiołowych kierowanych do Zarządu
 26. Nadzór nad merytoryczną działalnością terenowych oddziałów Zarządu
 27. Merytoryczny i służbowy nadzór nad Zespołem ds. eksploatacji i konserwacji urządzeń melioracji wodnych (NEK)
 28. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej i branżowej
 29. Wykonywanie czynności związanych z nadzorem i kontrolą nad działalnością związków spółek wodnych
 30. Udzielanie pomocy związkom spółek wodnych w zakresie ich tworzenia, przekształcania lub likwidacji oraz udzielania im pomocy przez wskazywanie propozycji kierunków rozwoju
 31. Przedstawianie propozycji w zakresie udzielania związkom spółek wodnych dotacji przedmiotowych z budżetu województwa
 32. Kontrola obiektów realizowanych przez związki spółek wodnych w ramach dotacji przyznanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 33. Integracja danych i prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem informatycznego systemu ewidencji urządzeń melioracyjnych (GIS)
 34. Współpraca z Krajami Związkowymi: Brandenburgia i Meklemburgia Pomorze Przednie w zakresie utrzymania granicznych cieków i urządzeń wodnych
 35. Współpraca z terenowymi oddziałami w zakresie uzgodnień dokumentacji kolidujących z wodami i urządzeniami wodnymi
 36. Wykonywanie innych czynności i zadań wymaganych prawem w zakresie określonych kompetencji