Podstawy prawne działania

PRAWO WODNE:

art. 81. Ochrona przed powodzią oraz suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 200​1r. - Prawo wodne
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. - o samorządzie województwa
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. - o samorządzie powiatowym
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. - o stanie klęski żywiołowej
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. - o administracji rządowej w województwie

1. USYTUOWANIE:

 • Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest samorządową jednostką budżetową finansowaną przez Samorząd Województwa i nadzorowaną przez Zarząd Województwa
 • Działanie ZZMiUW warunkuje, uchwała nr XXII/247/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmiany statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

2. ZADANIA GŁÓWNE:

 • Utrzymywanie w sprawności technicznej
  • wód i budowli hydrotechnicznych zapewniających swobodny spływ wód powodziowych oraz lodów;
  • urządzeń melioracji wodnych podstawowych (kanały, wały przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne);
 • Utrzymywanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego
 • Udział w strukturach organizacyjnych zespołów reagowania kryzysowego