Procedura zwolnienia z zakazów

Procedura zwolnienia z zakazów
określonych w art. 88 n ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(t. j. Dz.U. z 2015r. poz. 469 ze zm.)

 
INFORMACJA, CZEGO DOTYCZY PROCEDURA:
Procedura dotyczy zwolnienia z zakazów wykonywania robót lub czynności, których zabrania się w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych, tj:
1) przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
2)  uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej,
3) rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby,
4) wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
5)  uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów.
Jeżeli nie wpłynie to na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych, marszałek województwa może, w drodze decyzji zwolnić od ww. zakazów.
 
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 88 n ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.)
 
STRONY POSTĘPOWANIA:
Stroną postępowania w sprawie o wydanie decyzji, jest wnioskodawca, właściciel wody  i właściciel wału przeciwpowodziowego.
 
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W drodze decyzji administracyjnej.
 
OPŁATY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 783), należy uiścić opłatę skarbową:
• za wydanie decyzji w wysokości 10 zł,
• za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik) w wysokości 17 zł,
na rachunek Urzędu Miasta Szczecina nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 lub w kasie Urzędu Miasta Szczecina.
Z opłaty skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 7 ww. ustawy o opłacie skarbowej, zwolnieni są wnioskodawcy, których zamierzenia inwestycyjne dotyczą budownictwa mieszkaniowego, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty wymienione w art. 7 tejże ustawy.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie decyzji, zawierający:
- imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy/instytucji oraz adres zamieszkania / siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny),
- imię i nazwisko pełnomocnika (jeżeli występuje w imieniu wnioskodawcy) oraz adres do korespondencji,
- żądanie zwolnienia od zakazu,
- nazwę i lokalizację inwestycji.
2. Do wniosku należy dołączyć (zgodnie z art. 88n ust. 4 ustawy Prawo wodne):
1) Charakterystykę planowanych działań tj. wykaz obiektów, robót i czynności przewidzianych do realizacji w obrębie wału przeciwpowodziowego i w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej.
2) Podstawowe dane techniczne tj. parametry techniczne planowanych obiektów, parametry wykopów (długość, szerokość, głębokość, odległość od stopy wału), rodzaje materiałów itp.
3) Opis planowanej technologii robót tj. opis sposobu /metody/ wykonania planowanych robót  i czynności, posadowienia obiektów, ułożenia elementów infrastruktury technicznej, zabezpieczenia i zasypu wykopów pod kątem zachowania szczelności i stabilności wałów, w tym podać rodzaj gruntu przeznaczonego do zasypu wykopów i wskaźnik zagęszczenia.
4) Mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem planowanych robót – wskazanie lokalizacji wszystkich planowanych do zrealizowania obiektów/robót                         i czynności w obrębie wału przeciwpowodziowego i w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej
5) W przypadku  planowania robót, które mogą naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wałów klasy I, II lub III dołącza się badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność wałów.
3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
4. Jeśli w imieniu wnioskodawcy wystąpi pełnomocnik - oryginał lub poświadczona kopia pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Za dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej uznaje się dokument potwierdzający dokonanie zapłaty w kasie organu podatkowego lub na rachunek właściwego organu podatkowego za pośrednictwem banku, placówki pocztowej - może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
 
WAŻNOŚC DECYZJI:
Decyzja wygasa jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności wskazanych w art. 88 n ust. 1 ustawy Prawo wodne.
 
ZGŁOSZENIA:
Procedury zwolnienia z zakazów, o których mowa w art. 88 n ust. 1, nie stosuje się do robót związanych z utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych, a także do robót związanych z budową, przebudową lub remontem dróg rowerowych lub czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.  Zakaz, o którym mowa w art. 88n ust. 1 pkt 1, nie dotyczy przejeżdżania rowerem wzdłuż korony wałów.
Budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej oraz wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego na wale przeciwpowodziowym wymaga zgłoszenia Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego – w imieniu którego działa Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
 
WYMAGANE DOKUMENTY DO DOKONANIA ZGŁOSZENIA:
• Zgłoszenie planowanych robót lub czynności, zawierające:
- imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy/instytucji oraz adres zamieszkania / siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny),
- imię i nazwisko pełnomocnika (jeżeli występuje w imieniu wnioskodawcy) oraz adres do korespondencji,
- opis i lokalizację planowanych robót lub czynności,
- termin rozpoczęcia robót lub czynności.
 
• W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi rowerowej;
do zgłoszenia należy dołączyć charakterystykę planowanych działań wraz z ich podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót, mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem planowanych robót. W przypadku planowania robót, które mogą naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wałów klasy I, II lub III dołącza się badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność wałów.
 
• W przypadku wyznaczania szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego;
 
do zgłoszenia należy dołączyć zgodę właściciela wału przeciwpowodziowego na lokalizację szlaku, charakterystykę planowanych działań, mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:2000 lub 1:1000 z naniesieniem przebiegu szlaku oraz zaznaczeniem drogowskazów i tablic oraz opis planowanej do zastosowania techniki montażu oznakowania.
 
UWAGI DODATKOWE:
• W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ, nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów,       a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
• Zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych lub czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego. Do wykonywania robót budowlanych lub czynności związanych z wyznaczaniem szlaku można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ, nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
• Marszałek województwa wnosi, w drodze decyzji, sprzeciw w przypadku stwierdzenia, że planowane roboty lub czynności, związane z budową, przebudową lub remontem drogi rowerowej, wyznaczeniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego na wale przeciwpowodziowym, mogą spowodować pogorszenie stanu środowiska lub zagrażają szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych.
 
Pliki do pobrania: