Umowy użytkownia

Pobierz: FORMULARZ WZÓR WNIOSKU

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo wode (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do prowadzenia różnego rodzaju przedsięwzięć mogą być oddawane osobom trzecim w użytkowanie lub użyczenie, w zależności od tego na potrzeby jakiego rodzaju przedsięwzięcia grunty te mają być wykorzystywane.

Wniosek Inwestora wraz z poniższymi załącznikami:

  • wypis z rejestru gruntów dotyczący numeru ewidencyjnego działki stanowiącej przedmiot wniosku
  • mapa ewidencyjna obejmująca działkę, która stanowi przedmiot umowy użytkowania z naniesioną lokalizacją obiektu (urządzeń)
  • prawomocne pozwolenie wodnoprawne, o ile jest wymagane przepisami prawa
  • określenie powierzchni gruntu pokrytego wodami Skarbu Państwa zajętego przez obiekt (urządzenie) dokonane w formie „Protokołu uzgodnienia powierzchni
  • gruntu" z właściwym Terenowym Oddziałem Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
  • dane o osobie reprezentującej inwestora, uprawnionej do podpisania umowy

należy złożyć w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Al. Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin bądz w siedzibie naszej jednostki w terenie (Terenowy Oddział).

Jeżeli załączniki do wniosku stanowią kserokopie dokumentów, winny zostać opieczętowane oraz opisane (w przypadku fragmentów map) wraz z potwierdzeniem zgodności z oryginałem przez Wnioskodawcę.

Opłaty roczne za użytkowanie gruntu pokrytego wodą. Tabela dotyczy opłat rocznych za uzytkowanie 1m2, gruntu pokrytego woda, stanowiącą własnośc Skarbu Państwa.

Opłata roczna za użytkowanie 1 m2 gruntu niezbędnego do prowadzenia działalności zwiazanej z:
1. energetyką wodną, przeznaczonego pod:
obiekty budowlane elektrowni wodnej wraz
z przęsłem budowli piątrzacej, w któym znajduje
się ujście wody dla elektrowni
8,13 zł
budowle piętrzace i upustowe, przepławki dla
ryb oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane
1,63 zł
2. transportem wodnym śródlądowym, przeznaczonego
pod:
porty, przystanie, zimowiska, awanporty i miejsca
postojowe statków
0,20 zł
budowle piętrzace, śluzy, pochylnie, nabrzeża, pomosty, kładki, wyciagi dla statków, stałe
urządzenia służące do przewozów międzybrzegowych
oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane
0,81 zł
akweny związane z obiektami i urzadzeniami o których mowa powyżej w wyznaczonych granicach 0,20 zł
3. wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów 0,31 zł
4.wycinaniem roślin z wody 0,03 zł
5. infrastrukturą transportową, przeznaczonego pod:
filary i przyczółki mostów 4,06 zł
przepusty i urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, brody oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane 1,63 zł
6. infrastrukturą przemysłową, przeznaczonego pod:
ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące
do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi,
kable energetyczne oraz fundamenty innych
urządzeń prowadzonych przez wody
12,19 zł
budowle piętrzące i upustowe oraz pozostałe
obiekty i urządzenia budowlane
1,63 zł
7. infrastruktura komunalna i rolna, przeznaczonego pod budowle piętrzące i upustowe, ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociagi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody, mury oporowe, nabrzeża, bulwary, stałe urządzenia służące do połowu ryb i pozyskiwania innych organizmów wodnych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane 1,63 zł
8. usługami służącymi do innych celów niż uprawianie rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb 12,19 zł
9. infrastrukturą telekomunikacyjną 12,19 zł

Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami ustala sie jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty rocznej, o której mowa w tabeli i powierzchni użytkowanych gruntów wyrazonej w m2, w zaokragleniu do 1 m 2. Podstawa prawną wysokości opłat umieszczonych w powyższej tabeli jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. z 2006 r. Nr. 13 poz 90 z późn. zm.).
Opłaty stosuje się do gruntu pokrytego wodą, znajdującego się pod wymienionymi w tabeli obiektami a jeżeli odrębnymi przepisami są określone strefy ochronne, które powodują ograniczenia w użytkowaniu gruntu pokrytego wodami, a są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych obiektów opłatę stosuje się również wobec strefy ochronnej.
Umowa użytkowania wymaga formy pisemnej a do jej zawarcia upoważniony jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego w imieniu którego działa Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzen Wodnych w Szczecinie – w przypadku wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Jeżeli wysokość opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie gruntu pokrytego wodami będzie wyższa niż 5000 zł, umowę sprządza się w formie aktu notarialnego.
Zwalnia się z opłaty rocznej grunty pokryte wodami oddawane w użytkowanie

  • jednostkom organizacyjnym zarządzającym wodami w imieniu Skarbu Państwa
  • przeznaczone pod wykonanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych
  • dla potrzeb służących do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb
  • jednostkom samorządu terytorialnego związanego z wykonaniem infrastruktury transportowej